Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

TU SME, n. f.

Názov fondu: TU SME, n.f.
Sídlo fondu: Lipského 13, 841 01 Bratislava
Je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 28. 08. 1997 pod číslom OV VS – 481/40/97 – NF

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účel fondu:
– ochrana a podpora mentálne postihnutých občanov
– zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú služby DSS prof. K. Matulaya

Hlavné činnosti a smery fondu:
– vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov (výlety, rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné)
– vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii programov
– osvetová, publikačná a prednášková činnosť, týkajúca sa aktivít

Správna rada:
Ing. Eva Vidová, správca fondu
Mgr. Jana Čajágiová, predseda správnej rady
Ing. Marta Kohoutová, člen správnej rady
Ing. Darina Redlerová, člen správnej rady
Ing. Edita Kruzslíková, revízor

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018