Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Terapie

TEACCH program

Tento prístup uplatňujeme pri práci s detskými aj dospelými prijímateľmi s pervazívnou vývinovou poruchou (PVP). Prostredníctvom vizualizácie a štrukturalizácie, ktoré vychádzajú zo silných stránok ľudí s PVP, umožňuje priblížiť prijímateľom, čo sa bude diať, kedy bude daná aktivita nasledovať, s kým, kde a ako dlho ju bude robiť (denný plán). Jeho princípy je možné využiť aj v rámci ďalších terapií (napr. muzikoterapia, arteterapia). Dáva nám tiež priestor pre zapojenie rodičov aj iných odborníkov.  Čiastočne sa tento prístup využíva aj u prijímateľov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, ktorým pomáha predvídať plánované aktivity a pri nácviku samostatnosti dáva možnosť postupne eliminovať pomoc personálu.

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)

Metóda pre deti s poruchami autistického spektra, porúch reči. Je to  metóda, ktorá ma naučiť funkčnej komunikácii a pomáhať redukovať nevhodné správanie a nahradiť ho alternatívnym (vhodným) správaním dieťaťa, ktoré má problém v komunikácii  alebo ma nejaký postih v komunikačnom prejave( autizmus, vývin reči, poruchy reči…). Súčasne sa pracuje na nových zručnostiach, aby dieťa lepšie zvládalo adaptáciu vo svojom aj v novom prostredí, sebaobslužné činnosti, komunikáciu, učenie, hru a sociálnu interakciu.

Animoterapia

Ide o terapiu za pomoci zvierat, ktoré je cieleným kontaktom, kde nasmerovanie a úlohy určuje terapeut, čím sa animoterapia stáva podpornou metódou v celkovej rehabilitácii prijímateľa. Ide o vzdelávanie za pomoci zvierat, kedy terapeuti využívajú pozitívny vplyv  zvierat na ľudí so špeciálnymi potrebami alebo ako súčasť zážitkového učenia. V našom zariadení sa realizuje v rôznych formách :

canisterapia: máme externého odborníka (canisterapeut), ktorý v pravidelných intervaloch navštevuje spolu so psom naše zariadenie, osobitne malé deti a osobitne dospelých prijímateľov

hipoterapia: prijímatelia ju za asistencie našich zamestnancov  navštevujú mimo nášho zariadenia. Na terapeutické účely využívame najmä jazdu na koni.

iné: v našom zariadení sa klienti starajú o malé domáce zvieratá, pri ktorých nadobúdajú základné zručnosti ohľadom starostlivosti a zodpovednosti o živé bytosti.

Arteterapia

U depri arteterapeutických stretnutiach vždy vychádzame z individuálnych preferencií, možností a schopností dieťaťa. Pomocou vybraných výtvarných techník sa pokúšame s dieťaťom stretnúť, sprevádzať a usmerňovať ho pri tvorivej hre s konkrétnym materiálom. Naše deti sú najviac oslovené hrami a technikami, pri ktorých môžu precítiť zmyslovú stránku materiálu. Preto kladieme dôraz na samotný proces tvorivej výtvarnej činnosti a zážitok z nej, v kontexte individuálneho rozvoja dieťaťa.

dospelých prostredníctvom výtvarných techník a individuálneho prístupu hľadáme možnosti navodenia pozitívnej zmeny, príp. spomalenie regresu v psychickom vývoji prijímateľa. Výtvarný prejav je jedným z nástrojov diagnostiky, ale rovnako je aj výrazovým prostriedkom a dôležitým komunikačným kanálom.

Využívame rôzne výtvarné médiá a výtvarné techniky od kresby, maľby, práce s hlinou, smaltom, drevom a pod. Jednotlivé arteterapeutické stretnutia sú koncipované buď tematicky – so zreteľom na individuálne potreby prijímateľa, alebo aj voľne – zamerané na jeho spontánnu neverbálnu expresiu.

Primárnu hodnotu nekladieme na výslednú kresbu, maľbu, ale snažíme sa o proces, o vytvorenie bezpečného prostredia ako aj o povzbudenie prijímateľov k spontánnejším prejavom a k podpore rozvoja ich fantázie. Jedným z cieľov arteterapie je i kompenzácia intelektového deficitu, nápomoc integrácie osobnosti, ale aj pozitívny emocionálny zážitok, radosť z tvorby.

Dramatoterapia

Pri našej práci vychádzame z metodík práce dramatickej výchovy a dramatoterapie. Našou snahou je prepájanie dramatického prístupu s viacerými druhmi umenia. Ide najmä o implementáciu pohybu a to najmä tanca, hudby, spevu, výtvarných techník a pod. Rovnako sa opierame aj o znalosti z rôznych odborov (logopédia, psychológia, liečebná pedagogika), ktoré nielen zjednodušujú orientáciu pri práci, ale hlavne obohacujú prístup ako taký, ktorý sa následne stáva jedinečným. Stretnutia sú vedené trojicou, prípadne štvoricou terapeutov, pričom jeden vždy vedie a ostatní zastávajú rolu koterapeutov.

Počas roka sa prikláňame k dôležitosti procesu a preto aj štýl práce je terapeuticky orientovaný. Podmienkou je dodržanie bezpečného prostredia, bez rizika hodnotenia, či „pádu“, pre plnšie vyjadrenie vnútorného sveta jednotlivca a nadobudnutie nových vedomostí a skúseností. Podľa možnosti sa každý rok snažíme aj o „produkt“ a teda predstavenie, s využitím divadelných zložiek a štruktúr. Touto formou máme za cieľ oboznámenie a konfrontáciu spoločnosti s potrebami ľudí s inakosťou, ako aj priblíženie jednotlivých svetov pre zvýšenie povedomia v širokej societe. Divadlo KAMKO.

 Ergoterapia

Realizuje sa v  troch dielňach, a to v textilnej, drevárskej a keramickej. Prijímatelia sa do dielní a na iné aktivity tešia, pretože vidia zmysluplnosť tejto činnosti, výsledok svojej práce, zvyšuje sa im sebavedomie a často hotový výrobok venujú blízkej osobe. Ergoterapia má silný emotívny vplyv pre prijímateľa, znamená nielen rozptýlenie, ale aj určitú záťaž a skúšku jeho schopností v danej oblasti. Cieľom ergoterapie je dosiahnuť maximálnu sebestačnosť a nezávislosť u prijímateľov v bežných denných činnostiach, a to v domácom i pracovnom prostredí.

Fyzikálna terapia

Má podpornú funkciu. Vhodné je pôsobenie tepla v spojení s hydrokinezioterapiou a vodoliečebnými procedúrami, ako napr. perličkový kúpeľ. Z metodík fyzikálnej terapie a balneológie v praxi aplikujeme u prijímateľov masáž (klasickú, reflexnú, mäkké techniky), bioptronovú lampu, lokálnu termoterapiu, vodoliečbu.

Fyzioterapia

Cieľom fyzioterapie je zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami. Je to dlhodobý a celoživotný proces. Multidisciplinárny prístup, zahŕňajúci nielen tím odborníkov, ale aj samotných prijímateľov a ich rodičov,  je pozitívnym predpokladom efektívneho pôsobenia, ktoré ovplyvňuje prijímateľa po stránke fyzickej, psychickej a sociálnej.

Komplexná fyzioterapia je zameraná na:

HANDLE terapia

Holistický prístup k neurovývoju a efektivite učenia – je to celostný, systémový prístup, ktorý oslovuje prijímateľa bez ohľadu na vek a predpokladané schopnosti, využíva jemné posilňovanie. Vychádza z poznatku, že neuroplasticita je celoživotný proces, počas ktorého je nervový systém v stave neustálej adaptácie. Ovplyvňuje všetky formy učenia, pričom terapeuticky využíva jav zvaný „vnútorný nácvik“. HANDLE chápe, že systémy sa v strese neposilňujú. Podporuje zachovanie našich prirodzených zdrojov k zlepšeniu duševnej i telesnej pohody.

 Hydrokinezioterapia

V súčasnosti využívajú prijímatelia vo veku od 3 do 45 rokov. Trikrát do týždňa navštevujú plaváreň Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici. Cieľom skupiny plavcov je zvládnutie základných plaveckých štýlov ako sú prsia, kraul, znak a zvyšovanie kondície, výkonnosti. Cieľom skupiny neplavcov je zlepšenie funkcie pohybového aparátu, zvýšenie svalovej sily, zväčšenie rozsahu pohybu, uvoľnenie svalového tonusu. Počas hydrokinezioterapie využívame techniky Bad Ragaz, Watsu a Halliwickovu metódu. Pri cvičení používame nadľahčovacie pomôcky (plastové „makaróny“, kresielko so sieťkou), žinenky (plávajúce na vode), plávací pás, vodné činky, lopty, plávacie dosky, aqua rukavice. Prijímatelia si radi zacvičia Aquaaerobik. Cvičenie a pobyt vo vode má pozitívny vplyv na organizmus a celkovú psychickú pohodu.

Kinezioterapia

Pri tejto terapii dochádza k celkovej aktivácii organizmu, zachovaniu funkcií organizmu, zlepšeniu koordinácie, zvyšovaniu sebestačnosti a psychomotorickej aktivity. Pri cvičení  využívame prvky muzikoterapie, arteterapie a tanca.

Kinezioterapia prebieha formou individuálneho alebo skupinového cvičenia prijímateľov. Cieľom cvičenia je zlepšenie motorickej koordinácie, nácvikom správneho pohybu zároveň odstraňujeme nesprávne pohybové vzory. Pri cvičení zaraďujeme aj prvky zo Školy chrbtice, v rámci ktorej prijímateľov vedieme k správnym pohybovým návykom, správnemu držaniu tela. Veľmi často využívame pri cvičení rehabilitačné pomôcky, ako napr. stacionárny bicykel, steper a bežiaci pás mechanický, fitlopty, thera – bandy, overbally, pretože sú u prijímateľov obľúbené a radi na nich cvičia.

Komunikačná terapia

Je súčasťou celého denného procesu, kde sa prelína individuálna forma so skupinovou formou a následne praktickým zavádzaním do každodenného života. Individuálnu terapiu vedie logopéd, ktorého práca spočíva v logopedickej a diferenciálnej diagnostike (mentálne postihnutie, pervazívne vývinové poruchy, špecificky narušený vývin reči) v aplikácii s primeranou terapiou. V práci s prijímateľom využíva okrem iných aj špeciálne PC programy na rozvoj reči a komunikácie vôbec. Aktívne spolupracuje so špeciálnymi a liečebnými pedagógmi pri skupinových aktivitách, zameraných na rozvíjanie komunikačno-sociálnych  zručností.

Muzikoterapia

U detí prebieha formou individuálnych stretnutí, kde pracujeme s deťmi s autizmom (pervazívnymi vývinovými poruchami) v predškolskom a mladšom školskom veku. Koncept je významne podporovaný metodikou TEACCH – najmä vizualizáciou a štruktúrou procesu, ale aj prvkami psychomotorickej terapie (tanec, relaxácia a pod.). Z muzikoterapeutických konceptov využívame prvky edukatívnej muzikoterapie (kde máme pedagogické ciele – napr. podpora imitácie, komunikácie, striedavej hry) a tiež kreatívnej muzikoterapie (zrkadlenie a imitácia hry dieťaťa, improvizácia a nadväzovanie na hru dieťaťa). V pozadí terapie vnímame tzv. neexpertný prístup, kde je „rola odborníka“ nahradená priateľským vzťahom sprevádzania (s vhľadom do situácie). Terapeut vytvára bezpečný a nehodnotiaci priestor, v ktorom citlivo reaguje na impulzy vychádzajúce z dieťaťa. Medzi dôležité ciele programu radíme poskytnutie vnímavého a tvorivého priestoru k zážitkovej aktivite, vytvorenie bezpečného priestoru k somato – emocionálnemu uvoľneniu a podporu a rozvoj imitácie a komunikácie.

dospelých využívame skupinovú aj individuálnu formu muzikoterapeutických stretnutí, pri ktorých sa zameriavame na pozitívne akcentovanie silných stránok prijímateľa a správnu korektúru nevhodných prejavov. Prijímatelia môžu na stretnutí aktívne participovať napr. výberom piesní, príp. svojským prejavom, interpretáciou. Pri skupinovej forme sa zameriavame aj na komunikáciu so všetkými zúčastnenými a podporujeme socializáciu a schopnosť sebaprezentácie prijímateľov. Na individuálne stretnutia máme vyčlenenú terapeutickú miestnosť s hudobnými nástrojmi, ktorá je prispôsobená individuálnej práci. Veľkej obľube sa tešia africké bubny.

Snoezelen terapia

Multistimulačná metóda, ktorá produkuje pocit pohody, spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii ale taktiež aktivizuje, prebúdza záujem, vyvoláva spomienky, organizuje človeka, riadi a zrovnáva podnety, odbúrava strach, agresivitu a prináša istotu, radosť, navodzuje a podporuje vzťahy. Túto terapiu využívame pre deti aj dospelých prijímateľov, individuálne aj v malých skupinkách. Máme dve biele, špeciálne upravené miestnosti so svetelnými, zvukovými a taktilnými podnetmi (vodná posteľ, závesný hojdací vak, vodný valec, relaxačné kreslo, štrbinový bubon a pod.).

 Terapia hrou

Prostredníctvom terapie hrou vytvárame prirodzené hrové situácie, v ktorých sa stimuluje spontánna a tvorivá hra dieťaťa. V bezpečnom, dôvernom a starostlivom prostredí je dovolené hrať sa s minimálnymi obmedzeniami, terapeut je počas hry vedený dieťaťom a poskytuje mu inšpiráciu, príp. vzor. Proces terapeutickej hry dieťaťu umožňuje vytvárať vzťahy, expresiu, uvoľnenie, zvládanie každodennej reality. U deti s nerovnomerným psychomotorickým vývinom ju využívame aj na stimuláciu hrových schopností a komunikačných zručností, s cieľom možnej integrácie dieťaťa do rovesníckeho kolektívu. Pri nácviku hry (najmä u detí s poruchami autistického spektra) využívame video, ktoré dieťaťu poskytuje inšpiráciu a scenár, čím stimuluje jeho vývin. V hre prostredníctvom videa dieťa sleduje jednoduchú hru (napr. hra s autom) na počítači a paralelne s tým sa hrá.