Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Etický kódex

Každý zamestnanec Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (ďalej len „DSSpKM“) je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca DSSpKM“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku DSSpKM, s účinnosťou od 1. júna 2011. Jeho nedodržanie je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v DSSpKM. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov DSSpKM ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v DSSpKM.

Od zamestnanca DSSpKM sa očakáva, že:

Zásady správania ku klientom

Zamestnanec DSSpKM vo vzťahu ku klientovi plní svoje povinnosti:

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

Zásady správania voči rodičom, verejnosti