Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Etický kódex

Každý zamestnanec Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (ďalej len „DSSpKM“) je povinný dodržiavať tento „Etický kódex zamestnanca DSSpKM“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku DSSpKM, s účinnosťou od 1. júna 2011. Jeho nedodržanie je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v DSSpKM. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov DSSpKM ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v DSSpKM.

Od zamestnanca DSSpKM sa očakáva, že:

Zásady správania ku klientom

Zamestnanec DSSpKM vo vzťahu ku klientovi plní svoje povinnosti:

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

Zásady správania voči rodičom, verejnosti