Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Etický kódex

Každý zamestnanec Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (ďalej len „CSSpKM“) je povinný dodržiavať „Etický kódex zamestnanca CSSpKM“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku CSSpKM, s účinnosťou od 1. júna 2011. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov CSSpKM ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v CSSpKM.

Od zamestnanca CSSpKM sa očakáva, že:

Zásady správania k prijímateľom sociálnej služby

Zamestnanec CSSpKM vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľovi“) plní svoje povinnosti:

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

Zásady správania voči rodičom, verejnosti

Nedodržanie zásad Etického kódexu CSSpKM je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v CSSpKM.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM