Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Diagnostika

Včasná intervencia

 Včasnou intervenciou rozumieme prvú aktívnu stimuláciu dieťaťa po vyslovení podozrenia na oneskorený alebo narušený psychomotorický vývin. V našom zariadení sa so včasnou intervenciou stretávame najmä na úseku diagnostiky a autizmu pre malé deti, kde prijímame deti so suspektným, príp. už potvrdeným oneskoreným alebo narušeným vývinom od 3 rokov veku dieťaťa až do veku nástupu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, príp. ambulantne prostredníctvom Regionálneho diagnosticko-poradenského centra. Našou úlohou je navodiť prvotnú spoluprácu s rodinou a následne zhodnotiť aktuálny stav dieťaťa. Na základe aktuálneho stavu indikujeme terapeuticko-výchovné intervencie, ktorých ciele v individuálnych a skupinových činnostiach overujeme. V neposlednom rade hľadáme najvhodnejšie prostredie pre vývin dieťaťa. Včasná intervencia je realizovaná denne v rámci individuálnych a skupinových činností s dostatočným priestorom pre prácu s rodinou. Vo včasnej intervencii zdôrazňujeme individuálny prístup k dieťaťu a jeho rodine. Našu intervenciu budujeme na základoch už overených metodík a postupov (vypracovaných v našom zariadení, príp. Montessori techniky, TEACCH program, ABA, komunikačné prístupy…), príp. využívame iné nové alternatívne postupy. Často však v intervencii využívame kombináciu rôznych terapeutických prístupov a postupov, s cieľom vytvorenia najkomplexnejšieho, najefektívnejšieho a najindividuálnejšieho prístupu k dieťaťu a jeho rodine.

 Diagnostika

 Počas dochádzky prijímateľa do diagnostického oddelenia kompletizujú odborní zamestnanci (liečebný a špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd) potrebné interné aj externé podkladové správy o jedincovi (anamnestické údaje, lekárske správy, psychologické správy, pedagogické správy a pod.). Po adaptačnej fáze vykonávajú tímovú diferenciálnu a vývinovú diagnostiku, do ktorej prispievajú čiastkovými výsledkami z jednotlivých oblastí – motorika, komunikácia, vedomosti, sociálne správanie, sebaobsluha. Na základe ich analýz prehodnocujú celkový stav, aplikujú a overujú najefektívnejšie terapeuticko – výchovné modely v priamej práci s prijímateľom. U detí predškolského veku robia aj diagnostiku s vypracovaním individuálneho stimulačného programu pre možnosť integrácie v materskej škole bežného typu. Pri celom procese úzko spolupracujú s rodinou, berú do úvahy ich podnety a požiadavky. U starších prijímateľov, po skončení povinnej školskej dochádzky, sa zameriavajú na diagnostiku pracovných zručností, na možnosti osamostatnenia sa v bývaní a s tým spojené zručnosti, na zmysluplné trávenie voľného času a na možnosti integrácie do spoločnosti prostredníctvom podporných služieb. V záverečnej písomnej správe je zhodnotený celkový aktuálny stav prijímateľa po stránke zdravotnej, psychologickej, špeciálno-pedagogickej, jeho možnosti, potreby, záujmy. Zvolí sa stratégia výchovy, nosná metodika a terapeutické prístupy, ktoré sa budú používať v ďalšom výchovno-vzdelávacom procese (príprava do školy, pracovná príprava, TEACCH,…). Súčasťou záverečných materiálov sú „stimulačné programy“ tvoriace aktuálne učebno-výchovné či terapeutické ciele, špecifické postupy, príp. metódy, miesto a spôsob ich napĺňania.

 Rediagnostika

 Rediagnostické pobyty našich stálych prijímateľov prebiehajú v ich kmeňových výchovných skupinách, s ich súhlasom a so súhlasom rodičov. Ich trvanie je 3 až 6 mesiacov. Do programu rediagnostiky sa zaraďujú prijímatelia podľa aktuálnej potreby – zmeny v správaní, zmena zdravotného stavu, nové potreby, ktoré sa objavili pri tvorbe individuálneho plánu a pod., najneskôr po 10 rokoch pobytu v zariadení. Za diagnostiku a rediagnostiku zodpovedá  osobitne vyčlenený tím odborných zamestnancov – špeciálny pedagóg, psychológ a logopéd. Odborní zamestnanci spolupracujú s ďalšími externými odborníkmi a inštitúciami podľa potrieb prijímateľov.