Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Čo ponúkame

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálne služby:

§ 38 – v domove sociálnych služieb (70 miest)

miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku od 3 do 8 rokov, so zreteľom na začiatok školského roka v        kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
54 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku nad 8 rokov s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
3 miesta pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
6 miest pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku

Cieľovou skupinou je fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31. 12. 2013,
  2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 1 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
  3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 1 ods. 13 zákona o sociálnych službách,
  4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky stanovené v § 110 1 ods. 19 zákona o sociálnych službách.

§ 39 – v špecializovanom zariadení (23 miest)

13 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby od 3 do 8 rokov veku, so zreteľom na začiatok školského roka v    kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
  4 miesta pre ambulantnú formu sociálnej služby od 8 do 18 rokov veku s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
  3 miesta pre ambulantnú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
  1 miesto pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
  2 miesta pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 10 rokov veku

Cieľovou skupinou  je fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou s pervazívnou vývinovou poruchou (autizmom), ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

§ 34 – v zariadení podporovaného bývania (24 miest)

Hontianska 12 – 12 miest pre dospelých prijímateľov sociálnej služby s mentálnym postihnutím
Hontianska 16 – 12 miest pre dospelých prijímateľov sociálnej služby  s duševným poruchami a poruchami správania

Cieľovou skupinou je:

  1. plnoletá fyzická osoba s mentálnym postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život,
  2. plnoletá fyzická osoba s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

v Regionálnom diagnosticko-poradenskom centre  pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami (RCA)

Cieľom je pomáhať rodinám riešiť situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou závažnou vývinovou poruchou. Služby sa poskytujú ambulantne – prostredníctvom konzultácií, terapií, poradenstva alebo aj mobilného poradenstva.

krátkodobú intervenčnú službu (KIS) 

Cieľom KIS je prostredníctvom krátkodobej zmeny formy poskytovania sociálnej služby v DSSpKM vytvoriť rodičom, príbuzným alebo iným osobám poskytujúcim starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby ambulantnou alebo týždennou formou v DSSpKM priestor na:

  1. riešenie krízových situácií,
  2. odpočinok, s cieľom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Žiadosť na KIS