Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Aktivity

I. Aktivity bežného života

Túto oblasť vnímame v dvoch fázach. V prvej fáze ako proces znižovania podpory prijímateľa v sebaobslužných činnostiach a tým posilnenie jeho sebestačnosti v každodennom živote. V druhej fáze ako prípravu na bežný život v procese postupného osamostatňovania sa. 

Domáce práce a kuchynka – nácvik obsluhy techniky nachádzajúcej sa v domácnosti v kuchyni (rýchlovarná konvica, mikrovlnka, elektrický sporák, mixér a pod.), nacvičujeme prišívanie gombíkov a skladanie odevov, učíme sa narábať s nožom pri natieraní a krájaní, nacvičujeme vkladanie plechov do rúry. Zvyšujeme samostatnosť pri utieraní stolov, umývaní, utieraní a odkladaní riadu. Spolu sa učíme vážiť suroviny, miesiť cesto, vykrajovať a ukladať na plech, obaľovať krehké pečivo a pod. Zameriavame sa aj na nácvik správneho postupu pri príprave jednoduchých studených i teplých jedál.

Upratovanie – nácvik čistenia drezu, linky, umývadiel, kachličiek, umývanie podlahy a utieranie prachu, upratovanie priestorov.

Záhradnícke práce – sú jednou z najvhodnejších foriem rozvoja pracovných zručností. Prijímatelia majú možnosť osvojiť si a fixovať základné pracovné zručnosti v záhrade a manipuláciu s náradím. Učia sa postup prác podľa aktuálnych ročných období a tak sa stávajú spolutvorcami postupne upravovanej záhrady – hrabú, kosia, sadia, okopávajú. Môžu sledovať ako aj ich pričinením naša záhrada dotvára príjemné okolie zariadenia.

II. Vzdelávacie aktivity

Tieto aktivity majú za cieľ udržiavať mentálnu aktivitu prijímateľov, naučiť sa novým zručnostiam (napr. pri práci s počítačom), zachovať si doterajšie vedomosti a schopnosti, rozvíjať základňu svojich vedomostí a poznatky z praktického života, rozširovať všeobecnú orientáciu a týmto vlastne zabezpečiť sociálnu integráciu. Tieto aktivity sa uskutočňujú buď klasickou formou v interakcii zamestnanec – prijímateľ, skupina prijímateľov alebo formou vzdelávacích programov.

Tréning kognitívnych funkcií – predovšetkým pre našich dospelých prijímateľov a zvlášť pre prijímateľov – seniorov. Je to vzdelávací program, ktorý má za cieľ zabezpečiť určitú úroveň vnímania a kvalitného prežívania, aby táto skupina prijímateľov nebola odkázaná na nečinnosť a neznižovala sa im takto kvalita života. Využívame najmä koncentračné cvičenia, cvičenia na vytváranie asociácií, logické a grafomotorické úlohy, cvičenia na stimuláciu krátkodobej pamäti, cvičenia dlhodobej pamäti, mnemotechniky – napr. metódu Loci. Okrem samotnej aktivizačnej úlohy si v medziľudskej interakcii plní tréning kognitívnych funkcií aj funkciu sociálnu – napr. napĺňanie potreby sociálneho prijatia a ocenenia, nadobúdanie schopnosti správne sa rozhodovať či realizovanie svojich prianí a pod.

Počítače – využívame počítač ako nástroj intelektovej stimulácie. Pracujeme s multimediálnymi programami, ktoré sú uspôsobené pre nižšie vekové kategórie a tým pádom sú zrozumiteľné našim prijímateľom s mentálnym znevýhodnením. Interaktívne hry sú zamerané na obrazovú a sluchovú pamäť, myslenie, tvorivosť, koncentráciu. Práca s myšou a klávesnicou zase zlepšujú koordináciu pohybov. Hry ponúkajú základy jednoduchej matematiky, základy slovenčiny, vlastivednej náuky a prvouky. Prácu s počítačom využívame aj na vybrané formy biblioterapie – písanie vlastných textov samotnými prijímateľmi, na preklad textov piesní, ktoré sa im páčia, na prácu s tlačiarňou, na rozvoj gramotnosti, pozornosti a pamäte. U niektorých prijímateľov počítače využívame na základnú prácu s internetom za účelom rozvoja komunikácie a posilnenia ich sebakompetencií.

III. Tvorivé aktivity

V procese týchto aktivít sa snažíme o zachovanie doterajších zručností a nadobúdanie nových zručností v oblasti rozvíjania tvorivosti, fantázie a estetického cítenia. Prijímatelia spoznávajú rôzne druhy materiálov, učia sa s nimi narábať a pretvárať na hotové výrobky. V polyfunkčných skupinách sa venujú najmä  príprave materiálu na tkanie a samotnému tkaniu kobercov a prestieraní, výrobe drobných úžitkových predmetov alebo darčekov.

Výtvarné aktivity – táto činnosť je u našich prijímateľov veľmi obľúbená. I keď často krát maľujú podľa predlohy, vzniká pod ich rukami originálne dielo, v ktorom sa naplno prejaví ich osobnosť a prežívanie. V týchto aktivitách využívame rôzne výtvarné postupy a techniky, či už je to pri kreslení suchým pastelom alebo pri maľbe na výkres, plátno, hodváb, sklo.

Smaltovanie – technika smaltovania je u nás pomerne nová. Spočíva v príprave smaltových suspenzií, nanášaní základných krycích vrstiev na kovové diely – platničky vykrojené do požadovaného tvaru. Takto upravené ešte surové výrobky sa následne vypaľujú v smaltovej peci pri teplote 830 stupňov Celzia. Takýmto postupom vznikajú rôzne drobné dekoračné predmety, smaltové tabuľky a bižutéria. Proces smaltovania okrem praktického významu má význam aj pri rozvíjaní samotnej tvorivosti prijímateľov, pri cibrení ich jemnej motoriky a rozvíjaní koordinácie oko – ruka.

Drevárska dielňa – drevárska dielňa má pre každého prijímateľa má individuálny význam. Medzi dva najhlavnejšie patria terapeutický (rozvoj fyziologických a psychických funkcií) a habilitačný význam (nadobudnutie nových vedomostí a zručností napomáhajúcich socializácii, sebahodnoteniu, sebauplatneniu). V drevárskej dielni majú prijímatelia možnosť oboznámiť sa s jednoduchým pracovným náradím a ich využitím pri činnostiach ako sú pílenie, šmirgľovanie, rašpľovanie a morenie dreva, zatĺkanie, šraubovanie a pod. Práca s drevom je tiež v úzkom spojení s ostatnými prevádzkami činnostných terapií, čo napomáha k pochopeniu prepojenia jednotlivých oblastí práce, orientácie v pracovnom procese, a to, v konečnom dôsledku, napomáha integrácii prijímateľa do spoločnosti.

Keramická dielňa – hlina umožňuje našim prijímateľom tvoriť v mnohých rovinách – od nezáväznej hry a manipulácie, cez odtláčanie, vykrajovanie až po cielenú manipuláciu do požadovaného tvaru. Hlina umožňuje pracovať individuálne i skupinovo. V našej keramickej dielni vznikajú postupnými čiastkovými krokmi ucelené zmysluplné praktické i dekoračné predmety, napr. rôzne taniere, misy, šálky, svietniky, vázy alebo kvety, ktoré Vám nikdy nezvädnú. Práca s hlinou okrem toho pôsobí relaxačne pri odbúravaní vnútorného napätia, ale aj rehabilitačne pri posilňovaní jemnej motoriky.

Textilná dielňa – práca v tejto dielni je špecifická tým, že prijímatelia, ktorí navštevujú dielňu, sú zároveň jej stabilnými členmi. Sú systematicky vedení v tvorivom a vopred stanovenom procese, ktorého cieľom je hotový výrobok. Zameriavajú sa najmä na výrobu kobercov, kreslenie a maľovanie na bavlnu – vrecúška, tašky, klobúky, tričká, na hodváb – šále, šatky, kravaty, na umelé vlákno – dáždniky. Ďalej sa venujú výrobe atraktívnych a žiadaných plstených šálov z vlny a šifónu, výrobe predmetov z kašírovaného papiera a výrobe pozdravov. Jedinečné vzory sa objavujú na obrusoch, tričkách či posteľnej bielizni  pri procese batikovania textílií na stole.

IV. Voľnočasové aktivity

Tieto aktivity sa u nás odvíjajú podľa záujmu prijímateľov, ale aj od aktuálneho ročného obdobia. Sú to najmä kratšie, jednodňové alebo viacdňové výlety, vychádzky do ZOO, Botanickej záhrady alebo návštevy výstav, kina a pod.

Pohoda – je zaujímavý priestor na stretávanie sa prijímateľov v našich priestoroch a je teda nezávislý na vonkajších podmienkach. Cieľom takéhoto stretávania je „pohodové“ trávenie popoludňajšieho času, kde sa spoločne zvolí program stretnutia – sociálna komunikácia na rôzne témy, spievanie, počúvanie hudby, tanec, relaxácia, rôzne súťaže, hry, kreslenie, posedenie pri občerstvení. Účasť je dobrovoľná, ale sú stanovené pravidlá, ktoré sa snaží celá skupina dodržiavať. Pohodu vedú dvaja zamestnanci – terapeuti ale v prípade záujmu skupinu vedú prijímatelia s podporou terapeutov.

 V. Pohybové aktivity

Pre zdravý všestranný rozvoj osobnosti a pre udržanie telesnej a psychickej kondície sú dôležité pohybové aktivity. V našom zariadení ponúkame cvičenia  zdravotnej telesnej výchovy, kondičné cvičenia, nácvik loptových hier. Venujeme sa plaveckému výcviku,  pre neplavcov  ponúkame rôzne formy cvičení vo vode s cieľom odbúrať strach z vodného prostredia. Pravidelne trénujeme atletické disciplíny. Venujeme sa aj takým športom ako napr. stolný tenis, hod šípkami, petang.

Každoročne organizujeme atletické športové hry a regionálne plavecké preteky, ktoré sú prispôsobené aj športovcom s ťažším mentálnym a telesným znevýhodnením.