Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Regionálne diagnosticko-poradenské centrum (RCA)

Vznik Regionálneho diagnosticko – poradenského centra pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami (ďalej len „RCA“) 01. augusta 2005 bol vyvolaný potrebou koordinovaných špeciálno-pedagogických, psychologických a sociálnych služieb pre danú skupinu detí, dospelých občanov a ich zákonných zástupcov, ktorým by malo RCA pomáhať riešiť náročné situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou závažnou vývinovou poruchou.

RCA poskytuje deťom aj dospelým občanom komplexnú celoživotnú starostlivosť  tak, aby sa zlepšila kvalita ich života a poskytla sa im možnosť čo najlepšie sa integrovať do spoločnosti. Služby RCA sa poskytujú nielen rodinám, jednotlivcom, skupinkám ale aj inštitúciám, ktorým sa zabezpečí lektorská činnosť, odborné stáže, konzultačné a poradenské terénne služby a školenia.

RCA využíva tímovú spoluprácu  interných zamestnancov CSSpKM (špecializovaní odborníci  z úseku diagnostiky a autizmu, úseku zdravotnej starostlivosti, sociálni pracovníci) a externých spolupracovníkov (napr. neurológ, pedopsychiater, psychiater, rehabilitačný lekár, prípadne iný odborník podľa potreby).

S každým klientom RCA, ktorému je poskytovaná fakultatívna služba je podpísaná Zmluva o poskytovaní fakultatívnych služieb  v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. RCA poskytuje fakultatívne služby formou diagnostickej intervencie, terapeutickej intervencie, vypracovaním psychologickej správy a vypracovaním priebežnej správy. Každá forma fakultatívnej služby je osobitne spoplatnená v zmysle platného cenníka VZN BSK. Konzultácie a základné sociálne poradenstvo sa poskytujú v zmysle zákona o sociálnych službách bezplatne.

Formy poskytovaných služieb:

ambulantná diagnostika, terapie a konzultácie – na dohodnutý termín sa uskutoční vstupný pohovor so zákonným zástupcom, následne podľa  potreby  a  problematiky  sa určí  stratégia  ďalších  postupov pri  práci  s dieťaťom a riešení celkovej situácie. Terapia sa poskytuje individuálne, podľa potreby aj skupinovo (hlavne u malých detí pri nácviku sociálnych zručností).

mobilné poradenstvo – podľa požiadaviek terénu

vzdelávanie venované problematike autizmu pre rodičov a personál v domovoch sociálnych služieb

RCA poskytuje:

–     základné sociálne poradenstvo

Služby RCA zabezpečuje koordinátor RCA a 1 odborný pracovník (liečebný alebo špeciálny pedagóg). Koordinátor RCA je priamo riadený riaditeľom CSSpKM a jeho úlohou je prvý kontakt s rodinou, školou, DSS  ako i zostava odborného tímu na  konzultácie, terapie a pod. V prípade potreby diagnostiky, terapie, konzultácie a poradenstva kontaktujte:

RCA – koncepcia RCA.

 

Koordinátorka RCA: Mgr. Monika Bárdošová

Kontakt: 0911 211 744, 02/643 62 508, bardosova@dsspkm.sk, rca@dsspkm.sk