Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Verejné obstarávanie 2019

Verejné obstarávanie:

VO 05/2019– ukončené

Dátum: 18.112019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Rekonštrukcia vstupu do budovy DSS Ľ.Zúbka 6 – úpravy spevnených plôch – celoročný pobyt“

Predpokladaná hodnota zákazky – 6 690,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie.docx

 

VO 04/2019– ukončené

Dátum: 04.09.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Rekonštrukcia hygienických zariadení“

Predpokladaná hodnota zákazky – 12 827,57 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Výkaz-výmer.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo.docx

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie.docx

 

VO 03/2019 – ukončené

Dátum: 12.04.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Mrazené potraviny“
Predpokladaná hodnota zákazky – 5 700,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Rámcová zmluva.pdf

 

VO 02/2019 – ukončené

Dátum: 13.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Chladená strava s dovozom“
Predpokladaná hodnota zákazky – 7 770,00 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodná zmluva.docx

 

VO 01/2019 – ukončené

Dátum: 04.03.2019  Prieskum trhu na predmet zákazky „Výmena kotlov v ZPB Hontianska 16“
Predpokladaná hodnota zákazky – 13 069,16 € bez DPH
Kontaktná osoba – Andrea Janebová, 02/64530560
Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponúk.pdf
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.xlsx
Príloha č. 2 – Formulár pre prieskum trhu.pdf

Príloha č. 3 – Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.pdf