Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

 

Druh poskytovanej sociálnej služby    Forma sociálnej služby   EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne
Domov sociálnych služieb       ambulantná       1 017,87 €
Domov sociálnych služieb       týždenná       1 515,09 €
Domov sociálnych služieb       celoročná       2 082,22 €
Špecializované zariadenie       ambulantná       1 251,18 €
Špecializované zariadenie       týždenná       1 595,30 €
Špecializované zariadenie       celoročná       2 083,15 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12       celoročná       1 089,86 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16       celoročná          778,86 €

Zverejnené dňa: 28.02.2020

 

 

 

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.

 

položka DSS – ambulantná DSS – týždenná DSS – celoročná ŠZ – ambulantná ŠZ – týždenná ŠZ – celoročná ZPB Hontianska 12 ZPB Hontianska 16
mzdy 636,24 933,65 1 306,50 793,45 933,65 1 310,70 652,49 491,28
poistné 221,11 324,89 454,63 276,05 324,89 456,10 227,06 170,96
služobné cesty 0,27 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
energie 57,57 53,47 61,68 63,20 62,65 56,41 61,37 49,15
materiál 41,79 125,29 186,96 38,24 129,85 182,99 15,41 9,78
dopravné 5,40 5,49 5,29 5,26 5,50 5,29 4,35 4,44
údržba 2,74 2,95 2,81 2,61 2,81 2,81 3,00 2,19
nájomné 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
služby 37,37 45,68 42,00 42,46 53,18 39,24 110,77 42,73
transféry 5,89 4,77 3,44 14,27 63,87 10,71 3,06 4,13
Odpisy 9,35 18,90 18,90 15,42 18,90 18,90 12,34 4,19
spolu EON /mesiac 1 017,87 1 515,09 2 082,22 1 251,18 1 595,30 2 083,15 1 089,86 778,86

V Bratislave: 06.04.2020                                                            Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka DSSpKM