Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2018

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2018 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.

 

PDF na stiahnutie:  tabuľka  EON 2018 v pdf

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:
EON na kl./mes.
DSS – ambulantná forma    991,80
DSS – týždenná forma 1 201,79
DSS – celoročná forma 1 612,04
ŠZ –    denná forma 1 191,22
ŠZ –    týždenná forma 1 222,51
ŠZ –    celoročná forma 1 616,31
ZPB Hontianska 12    865,44
ZPB Hontianska 16    626,76

Zverejnené dňa: 28.02.2019