Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2017

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

Druh a forma sociálnej služby              EON na 1 PSS/1 mesiac           
DSS – ambulantná forma 872,06
DSS – týždenná forma 902,06
DSS – celoročná forma 1 112,32
ŠZ – denná forma 921,73
ŠZ – týždenná forma 1 140,18
ŠZ – celoročná forma 1 334,80
ZPB Hontianska 12

ZPB Hontianska 16

678,88

669,20