Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Podpora samostatného bývania

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme od 01. 04. 2021 podpornú sociálnu službu podpora samostatného bývania podľa § 57.

Ide o sociálnu službu na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby, o ktorú môže požiadať fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, tak ako ju definuje zákon. Služba je bezplatná.

Pomoc je zameraná najmä:

V rámci podpory samostatného bývania sa okrem vyššie uvedených činností

a) poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) vykonáva preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia.

Na zahájenie poskytovania služby nie je potrebný žiadny úradný posudok či doklad. Podmienkou je ale

Služba je vhodná pre viaceré cieľové skupiny. Aktuálne ju realizuje sociálny pracovník (pod supervíziou odborného garanta) terénnou formou práce.

Súčasťou je aj vyhľadávanie ľudí vhodných na uvedenú podpornú sociálnu službu. V tom prípade sociálny pracovník osobne oslovuje fyzickú osobu. V prípade záujmu o službu alebo záujmu o viac informácií kontaktujte:

Sociálna pracovníčka: Mgr. Judita Kramárová

Kancelária: Hontianska 16, 821 09  Bratislava

Kontakt: 0902 215 466 

E-mail: kramarova@dsspkm.sk