Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

 1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
 2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
 3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
 4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
 5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
 6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
 7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
 8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
 9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
 10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Pre žiadateľov o sociálnu službu

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení či v zariadení podporovaného bývania u nás si najprv musí

1) na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na Odbore sociálnych vecí podať:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ a s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení.
 2. BSK vydá žiadateľovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení alebo v zariadení podporovaného bývania), ktorého neoddeliteľnou súčasťou je posudok.
  Rozhodnutie sa stáva právoplatným, ak uplynula jeho lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 15-dňová lehota (§ 54 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa neráta deň oznámenia.
 3. Až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu môže žiadateľ požiadať o zabezpečenie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

Kontakt: BSK, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05  Bratislava, tel. č. (ústredňa): 02/482 64 111

2) v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya si podáva:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. K žiadosti je potrebné doplniť:

 1. právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (posudok je dobrovoľná príloha),
 2. žiadatelia zbavení alebo obmedzení v spôsobilosti na právne úkony – kópiu rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a o ustanovení opatrovníka, žiadatelia zastupovaní splnomocnencom – kópiu plnej moci podpísanej notárom,
 3. žiadatelia do špecializovaného zariadenia a zariadenia podporovaného bývania – lekársku správu od psychiatra.

Iba takto kompletnú žiadosť je možné v našom zariadení akceptovať a zaevidovať do Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak v súčasnosti nemáme voľné miesto na žiadanej sociálnej službe.

Žiadosť aj s ostatnými prílohami je možné podať osobne v kancelárii sociálnych pracovníčok alebo zaslať poštou (Lipského 13, 841 01  Bratislava).

Potvrdenie o priemernom mesačnom príjme či fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, príp. Čestné prehlásenie o platení úhrady za sociálnu službu, ak je žiadateľom dieťa, je potrebné dodať až pri prijatí žiadateľa.

Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – počet žiadateľov k 30. 09. 2020

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie podporovaného bývania