Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pre žiadateľov o sociálnu službu

Záujemca o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení či v zariadení podporovaného bývania u nás si najprv musí

1) na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na Odbore sociálnych vecí podať:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ a s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení.
  2. BSK vydá žiadateľovi RozhodnutiePosudok o odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení alebo v zariadení podporovaného bývania).
    Rozhodnutie sa stáva právoplatným, ak uplynula jeho lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 15-dňová lehota (§ 54 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa neráta deň oznámenia.
  3. Až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia a Posudku o odkázanosti občana na sociálnu službu môže žiadateľ požiadať o zabezpečenie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulay.

Kontakt: BSK, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05  Bratislava, tel. č. (ústredňa): 02/482 64 111

2) v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya si podáva:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. K žiadosti je potrebné doplniť:

  1. právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  2. potvrdenie o priemernom mesačnom príjme či fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške invalidného dôchodku,
  3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, príp. Čestné prehlásenie o platení úhrady za sociálnu službu, ak je žiadateľom dieťa,
  4. rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
  5. psychiatrickú správu (žiadatelia do zariadenia podporovaného bývania)

Iba takto kompletnú žiadosť je možné v našom zariadení akceptovať a zaevidovať do Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak v súčasnosti nemáme voľné miesto na žiadanej sociálnej službe.

Žiadosť aj s ostatnými prílohami je možné v našom zariadení podať osobne, zaslať poštou (Lipského 13, 841 01 Bratislava) alebo e-mailom (forgacova@dsspkm.sk, hudcovska@dsspkm.sk, dsspkm@dsspkm.sk).

 

Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – počet žiadateľov k 31. 01. 2019

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Zariadenie podporovaného bývania