Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí rodičia, rodinní príslušníci.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia MPSVaR je možné ambulantnú formu opäť otvoriť, u nás od 07. 01. 2021.

S prianím zdravého a úspešného štartu sa tešíme na všetkých, ktorí sú zdraví a odhodlaní zvládnuť to s nami.

Dovoľujem si Vám ale pripomenúť, že stále platí Uznesenie vlády, z ktorého vyberám: „…B obmedzuje – B.1.17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb.“

V tejto súvislosti Vás prosím o preukázanie sa negatívnym výsledkom pri prvom nástupe Vášho dieťaťa či rodinného príslušníka do DSSpKM.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na klientov RCA.

Viem, že je to veľa povinností hneď na úvod, ale blýska sa na lepšie časy (už sa začíname očkovať :o), takže to už snáď vydržíme.

Naďalej platí Desatoro opatrení v DSSpKM do odvolania:
1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 

Domov sociálnych služieb

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 38 v domove sociálnych služieb (60 miest):

miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku od 3 do 8 rokov, so zreteľom na začiatok školského roka v        kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
49 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku nad 8 rokov s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
3 miesta pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
6 miest pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku

Cieľovou skupinou je fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31. 12. 2013,
  2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 1 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
  3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 1 ods. 13 zákona o sociálnych službách,
  4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky stanovené v § 110 1 ods. 19 zákona o sociálnych službách.

Pri našej práci sa riadime presvedčením, že každý človek je jedinečný a bez ohľadu na stupeň postihnutia sa môže dopracovať k vrcholu svojich možností.

Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja. Tzn., že systematickým rozvíjaním schopností, vedomostí, zručností a pracovných návykov napĺňame proces obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, fyzických a pracovných schopností každého prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenie do života. Pre realizáciu tohto programu je nevyhnutné poznať aktuálny psychický i telesný stav prijímateľa sociálnej služby a z toho vyplývajúce jeho potreby a záujmy, ako aj jeho dosiahnuté schopnosti a zručnosti a na základe toho si postaviť ciele:

  1. Stimulovať vývin adekvátnymi postupmi a dosahovať pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – či už v sebaobsluhe, psychických funkciách, motorike, komunikácii, alebo v pracovných zručnostiach. Tzn. umožniť vyvážený rozvoj všetkých oblastí jeho života.
  2. Pokúsiť sa udržať stav nadobudnutých schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutej úrovni, príp. zabrániť jeho regresu.
  3. V neposlednom rade podporovať prijímateľa sociálnej služby a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života.

V tomto procese plne rešpektujeme individuálne potreby prijímateľov a pružne  prispôsobujeme poskytované služby špecifickým potrebám konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Celý program sociálnej rehabilitácie zabezpečuje odborný tím zamestnancov, ktorý tvoria pedagógovia, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sestry a opatrovatelia.

Vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Mgr. Ingrid Bezáková

Kontakt: 02/643 66 142

Email: bezakova@dsspkm.sk