Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Domov sociálnych služieb

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 38 v domove sociálnych služieb (60 miest):

miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku od 3 do 8 rokov, so zreteľom na začiatok školského roka v        kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
49 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku nad 8 rokov s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
3 miesta pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
6 miest pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku

Cieľovou skupinou je fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31. 12. 2013,
  2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 1 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
  3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 1 ods. 13 zákona o sociálnych službách,
  4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky stanovené v § 110 1 ods. 19 zákona o sociálnych službách.

Pri našej práci sa riadime presvedčením, že každý človek je jedinečný a bez ohľadu na stupeň postihnutia sa môže dopracovať k vrcholu svojich možností.

Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja. Tzn., že systematickým rozvíjaním schopností, vedomostí, zručností a pracovných návykov napĺňame proces obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, fyzických a pracovných schopností každého prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenie do života. Pre realizáciu tohto programu je nevyhnutné poznať aktuálny psychický i telesný stav prijímateľa sociálnej služby a z toho vyplývajúce jeho potreby a záujmy, ako aj jeho dosiahnuté schopnosti a zručnosti a na základe toho si postaviť ciele:

  1. Stimulovať vývin adekvátnymi postupmi a dosahovať pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – či už v sebaobsluhe, psychických funkciách, motorike, komunikácii, alebo v pracovných zručnostiach. Tzn. umožniť vyvážený rozvoj všetkých oblastí jeho života.
  2. Pokúsiť sa udržať stav nadobudnutých schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutej úrovni, príp. zabrániť jeho regresu.
  3. V neposlednom rade podporovať prijímateľa sociálnej služby a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života.

V tomto procese plne rešpektujeme individuálne potreby prijímateľov a pružne  prispôsobujeme poskytované služby špecifickým potrebám konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Celý program sociálnej rehabilitácie zabezpečuje odborný tím zamestnancov, ktorý tvoria pedagógovia, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sestry a opatrovatelia.

Vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Mgr. Ingrid Bezáková

Kontakt: 02/643 66 142

Email: bezakova@dsspkm.sk