Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Domov sociálnych služieb

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 38 v domove sociálnych služieb (60 miest):

miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku od 3 do 8 rokov, so zreteľom na začiatok školského roka v        kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
49 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby vo veku nad 8 rokov s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
3 miesta pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
6 miest pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku

Cieľovou skupinou je fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je:

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31. 12. 2013,
  2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110 1 ods. 4 zákona o sociálnych službách,
  3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 1 ods. 13 zákona o sociálnych službách,
  4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky stanovené v § 110 1 ods. 19 zákona o sociálnych službách.

Pri našej práci sa riadime presvedčením, že každý človek je jedinečný a bez ohľadu na stupeň postihnutia sa môže dopracovať k vrcholu svojich možností.

Poskytovaním kvalitnej komplexnej starostlivosti sa odborní zamestnanci snažia dosiahnuť u každého prijímateľa sociálnej služby čo možno najvyššiu mieru samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti v každej oblasti psychomotorického vývoja. Tzn., že systematickým rozvíjaním schopností, vedomostí, zručností a pracovných návykov napĺňame proces obnovy, udržania alebo rozvoja psychických, mentálnych, fyzických a pracovných schopností každého prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenie do života. Pre realizáciu tohto programu je nevyhnutné poznať aktuálny psychický i telesný stav prijímateľa sociálnej služby a z toho vyplývajúce jeho potreby a záujmy, ako aj jeho dosiahnuté schopnosti a zručnosti a na základe toho si postaviť ciele:

  1. Stimulovať vývin adekvátnymi postupmi a dosahovať pozitívne zmeny v možných oblastiach rozvoja – či už v sebaobsluhe, psychických funkciách, motorike, komunikácii, alebo v pracovných zručnostiach. Tzn. umožniť vyvážený rozvoj všetkých oblastí jeho života.
  2. Pokúsiť sa udržať stav nadobudnutých schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby na dosiahnutej úrovni, príp. zabrániť jeho regresu.
  3. V neposlednom rade podporovať prijímateľa sociálnej služby a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu jeho života.

V tomto procese plne rešpektujeme individuálne potreby prijímateľov a pružne  prispôsobujeme poskytované služby špecifickým potrebám konkrétneho prijímateľa sociálnej služby. Celý program sociálnej rehabilitácie zabezpečuje odborný tím zamestnancov, ktorý tvoria pedagógovia, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sestry a opatrovatelia.

Vedúca úseku sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Mgr. Ingrid Bezáková

Kontakt: 02/643 66 142

Email: bezakova@dsspkm.sk