Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Špecializované zariadenie

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 39 v špecializovanom zariadení (28 miest):

13 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby od 3 do 8 rokov veku, so zreteľom na začiatok školského roka v   kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
4 miesta pre ambulantnú formu sociálnej služby od 8 do 18 rokov veku s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
8 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby nad 18 rokov veku s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
1 miesto pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
2 miesta pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku

Cieľovou skupinou  je fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou poruchou (autizmom), ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Poslanie ŠZ

Pri našej práci vychádzame z presvedčenia, že každý človek má právo na primeranú starostlivosť a výchovu.

K tomu je nutné:

Prístup je postavený na princípoch programu TEACCH, s využitím prvkov prístupu ABA a iných dostupných metodík.

Pri práci sa zameriavame na stimuláciu komplexného vývinu, rozvoj komunikačných zručností, nácvik alternatívnej komunikácie a kooperácie pri aktivitách. V skupinových aktivitách stimulujeme sociálne zručnosti. Nácvik hygienických, sebaobslužných a základných domácich zručností prebieha v prirodzených každodenných situáciách.

Neoddeliteľnou súčasťou prístupu sú modifikácie správania a intenzívna spolupráca s rodinou.

Pri starších klientoch sa preferujeme zručnosti, ktoré vedú k väčšej miere samostatnosti ako aj možnostiam budúceho pracovného využitia. Dostatok pozornosti venujeme problémom spojeným s dospievaním a reálnym možnostiam trávenia voľného času.

Vhodné je zavádzanie relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z veku a z celkovej diagnózy prijímateľov.

Odborný tím tvoria pedagógovia, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Súčasťou odborného tímu špecializovaného zariadenia je psychológ, logopéd a pedagóg, ktorí nie sú viazaní na chod jednotlivých skupín a poskytujú služby aj iným prijímateľom sociálnych služieb v rámci CSSpKM.

Špecializované zariadenie/úsek diagnostiky a autizmu – koncepcia ÚDA.

 

Vedúca úseku diagnostiky a autizmu: Mgr. Ivana Kubincová

Kontakt: 0948 119 616, autisti@dsspkm.sk