Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Poďakovanie – iPady

Zverejnené na stránke: 21. decembra 2021 | Oznam zverejnil:

…chcem, aby mi rozumel a aby sme rozumeli my jemu …..aby vedel povedať, čo si prosí alebo čo ho bolí…..to sú túžby našich rodičov, aby ich deťom rozumelo okolie a zároveň aby aj oni vedeli komunikovať s okolím. Poviete si, úplne normálne bežné veci. No nie u detí s rôznymi špeciálnymi potrebami, s autizmom.

Toho roku skupinka nadšencov z radov našich zamestnancov aktívne pracovala s komunikačným programom GoTalk počas roka s deťmi s rôznymi vývinovými poruchami. Úspechy sa veľmi rýchlo dostavili, deti mali väčší záujem komunikovať s okolím, nielen žiadať, ale aj komentovať, čo sa deje, čo vidia, čo prežívajú. Zlepšenie nastalo aj v správaní a regulácii problémového správania. Nadšenie zdieľali aj rodičia, ale keďže iPad-ov bol nedostatok, chcelo to nájsť možnosti, ako ich získať.

P. Adriana Ferjancová, mamička Lea, nášho malého klienta, sa chopila iniciatívy. Oslovila firmu m:zone Apple Premium Reseller a po komunikácii s p. Patrikom Cvengrošom, ktorého nadchla táto myšlienka, dohodli vynikajúce podmienky na zakúpenie týchto pomôcok. K iniciatíve sa pridal s finančnou podporou aj TU SME, neinvestičný fond, a tak sme mohli v roku 2021 zakúpiť päť kusov iPad-ov s ochranným obalom a komunikačným programom GoTalk pre našich malých, ale aj veľkých. IPad-y sme rozdelili do skupín, program začali s nadšením využívať pri individuálnych komunikačných nácvikoch, ale aj skupinových.

Veľká vďaka p. Adriane Ferjancovej, p. Patrikovi Cvengrošovi a firme m:zone Apple Premium ResellerTU SME, neinvestičnému fondu.

ĎAKUJEME!!!

Text a foto: I. Kubincová-- KONIEC OZNAMU --