Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Senzorická záhrada

Zverejnené na stránke: 22. apríla 2021 | Oznam zverejnil:

Tvorivý aj zábavný permakultúrny priestor s pridanou hodnotou.

O ČO IDE?

Prostredníctvom permakultúrnych princípov premeniť doposiaľ málo využívaný priestor v rámci areálu Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (CSSpKM) na „Senzorickú záhradu“.

Zámer nášho projektu  by sme rozdelili na štyri rovnocenné celky:

EKOLOGICKÝ zámer – revitalizácia priestoru pomerne rozsiahlej časti záhrady prostredníctvom permakultúrnych zásad, skvalitnenie životného prostredia, podpora biodiverzity v mestskom prostredí, rozvoj environmentálneho cítenia.

 

EDUKATÍVNY a TERAPEUTICKÝ zámer – učenie sa novým zručnostiam pri postupnej tvorbe senzorickej záhrady a následnej starostlivosti o ňu, stimulácia jednotlivých zmyslových vnemov netradičnou formou cítiť, vidieť, počuť, ochutnať, dotknúť sa.

 

SOCIÁLNY zámer – vytvorenie zdieľaného priestoru na prácu, relax a vzdelávanie tak pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a autizmom ako aj pre miestnu komunitu. Tento zámer bude do veľkej miery napĺňať aj integračnú funkciu.

 

Práve komunitný rozmer projektu „Senzorická záhrada“ s jeho integračnou funkciou má pre nás veľký význam. Našou túžbou je prirodzené a nesilené prepájanie majoritnej (obyvatelia Dúbravky) a minoritnej skupiny ľudí (ľudia s mentálnym znevýchodnením a autizmom). Senzorickú záhradu vnímame ako konkrétny a funkčný nástroj na naplnenie tohto zámeru.

Naše zariadenie sa nachádza v mestskom prostredí s vysokou koncentráciou ľudí, ktorí bezprostredne vedľa seba žijú, no sú si vzájomne odcudzení. Senzorická záhrada má ambíciu stať sa ostrovom vzájomných pozitívnych vzťahov. Výhodou tohto „prírodného ostrova pozitivity“ je jeho umiestnenie v areáli CSSpKM. Táto skutočnosť zaručuje dlhodobú starostlivosť o senzorickú záhradu, na ktorej budú aktívne participovať aj ľudia s mentálnym znevýhodnením a autizmom. Vyšleme tak do spoločnosti signál, že ak sa ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením poskytne adekvátna podpora, dokážu byť plnohodnotným prínosom pre spoločnosť.

AKÉ  OČAKÁVAME  VÝSLEDKY?

ČO SA NÁM DOPOSIAĽ  PODARILO  A  AKO NAPREDUJEME?

2020:

2021 (aktualizované 4/2021)

ČO PLÁNUJEME?


PÁČI SA VÁM TENTO DLHODOBÝ PROJEKT? CHCETE NÁS PODPORIŤ A POMÔCŤ NÁM PRI REALIZÁCII SENZORICKEJ ZÁHRADY?

Aj malá suma či materiálna podpora nám vie byť veľkou pomocou.

Finančne nás môžete podporiť prostredníctvom nášho TU SME n.f:

Slovenská sporiteľňa IBAN: SK63 0900 0000 0001 7012 1737

Do informácií pre príjemcu napíšte SENZORICKÁ ZÁHRADA.


PODPORILI NÁS:

Mgr. Peter Šípoš

Text a foto: projektový tím-- KONIEC OZNAMU --