Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Na známosť sa všetkým dáva!

Zverejnené na stránke: 5. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Milí naši klienti, rodičia, rodinní príbuzní, priatelia, známi, podporovatelia.

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dobrá správa.

DSS prof. Karola Matulaya má od 01. 12. 2018 svoju RIADITEĽKU!!!

Dňa 31. marca 2018 po 20-tich rokoch a 5-tich mesiacoch ukončila svoje účinkovanie v DSS prof. Karola Matulaya naša bývalá pani riaditeľka Ing. Edita Kruzslíková.

Keďže naším zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 4 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a dodatkov dňom 01. apríla 2018 dočasne poveril výkonom funkcie riaditeľky – štatutárneho orgánu organizácie DSSpKM – Mgr. Janu Čajágiovú (vedúcu úseku diagnostiky a autizmu DSSpKM).

Dňa 17. septembra 2018 vypísal výberové konanie na riaditeľa DSSpKM. Na naše potešenie a s našou podporou sa ho zúčastnila aj naša dočasne poverená výkonom funkcie riaditeľky Janka. Prezentovala a obhajovala na ňom vypracovanú koncepciu efektívneho riadenia DSSpKM. Keďže nebola jedinou záujemkyňou, na oznámenie výsledkov sme čakali s miernym napätím. Po „dlhých“ dvoch týždňoch sme sa dočkali radostného oznámenia od podpredsedu BSK a predsedu VK Mgr. Mikuláša Krippela, PhD., že Janka pri hodnotení výberovou komisiou vyhovela vyhláseným požiadavkám a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnila na 1. mieste!

Súhlas s výsledkom výberovej komisie dňa 22. 10. 2018 hlasovaním potvrdili  členovia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK a dňa 16. 11. 2018 zastupiteľstvo BSK jednohlasne potvrdilo jej menovanie za riaditeľku DSS prof. Karola Matulaya. A od 01. 12. 2018 tak DSS prof. Karola Matulaya má svoju RIADITEĽKU!

Proces výberu a menovania riaditeľky bol zdĺhavý, trval 8 mesiacov. Sme radi, že prebehol hladko, pokojne, bez zakolísania. Vďaka samotnej Janke Čajágiovej, ktorá je citujúc slová nominovania na ocenenie BSK v sociálnej oblasti za rok 2015 „…výborná odborníčka, motivátorka, poradkyňa, koordinátorka, je príkladom pracovitosti, zodpovednosti a profesionality. A pri tom všetkom jej nechýba ani prísnosť, ľudskosť, tolerancia a nadhľad. Skrátka, je dôležitým pilierom zariadenia (20 rokov!), vďaka ktorému môžeme poskytovať kvalitné sociálne služby našim prijímateľom a prispievať tak k rozvoju sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.“ (mimochodom bola nielen nominovaná, ale aj ocenená!). Ale i vďaka všetkým zamestnancom, ktorí pracovali súdržne, jednotne ako jeden tím a zodpovedne, každý na svojom mieste.

„Jani, ĎAKUJEME za odvahu prijať novú výzvu a GRATULUJEME k vymenovaniu.

Nech strop, ktorý dosiahla naša bývalá p. riaditeľka je pre Teba prahom, od ktorého sa odrazíš.“

Text: A. Forgáčová, foto: archív DSSpKM

 -- KONIEC OZNAMU --