Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Geniálny Amedeo (2018)

Zverejnené na stránke: 23. mája 2018 | Oznam zverejnil:

Tento rok sa tradične, hoci o mesiac skôr, už v máji, uskutočnila predajná výstava obrazov našich klientov pod názvom Geniálny Amedeo. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 16. mája v známych priestoroch Kafe Scherz na Palisádach. Vystavené diela opäť predstavili výber z tých najlepších výtvarných prác klientov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya – dospelých ľudí a detí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra.  Obrazy a kresby vznikali počas celého roka na hodinách arteterapie v našom ateliéri.

Názov výstavy odkazuje na geniálneho umelca Amedea Modiglianiho, ktorý trpel mnohými zdravotnými problémami, ale nad to všetko z jeho diel vyčnieva genialita. Niekde tu sa dajú nájsť styčné body aj s našimi klientmi – umelcami. Časť vystavených obrazov je zameraná na svojrázne interpretácie známych diel veľkých maliarov, časť  zase predstavuje voľnú tvorbu našich klientov.

Spracované výtvarné témy boli rôznorodé a klienti opäť prekvapili tvorivosťou. Papiere a plátna ožili pomocou štetcov, pastelov či ceruziek a s našou pomocou odkrývali viac či menej skryté talenty našich umelcov. Tento rok sme výstavu rozšírili aj o diela, ktoré vznikli v spolupráci s našou drevárskou dielňou – o vtáčie búdky, ktoré sme osádzali na stromy ako príbytky pre spevavce, a o drevené motýliky, ktoré slúžia ako módny doplnok k oblečeniu.

Čo sa týka našej práce s klientmi, náš prístup a interakcia spočíva najmä v kreatívnej práci. Klienta berieme ako partnera s ktorým komunikujeme na primeranej úrovni. Aj pri maľovaní. Primárnu hodnotu nekladieme len na výslednú kresbu či maľbu, ale zameriavame sa najmä na proces tvorby, na vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom je radosť tvoriť.

Celým podujatím nás sprevádzali bývalá riaditeľka DSSpKM Edita Kruslíková a Erik Forgáč ako moderátori a Ľuboslav Móza, ktorý v úvode akcie licitoval vybrané diela. Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie žiakov hudobného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Jozefa Kresánka.

 Text: M. Kralovič, foto: A. Ščepánková-- KONIEC OZNAMU --