Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2015

Zverejnené na stránke: 22. januára 2016 | Oznam zverejnil:

„Milé kolegyne a kolegovia.

Bratislavský samosprávny kraj – odbor sociálnych vecí vyhlásil minulý rok po druhý krát udeľovanie ocenenia v sociálnej oblasti za rok 2015. Naše zariadenie poslalo na BSK tri návrhy na ocenenie:

– Jana Čajágiová v kategórii zamestnanec, zamestnankyňa sociálnych služieb

– Mojmír Cikrai v kategórii prijímateľ, prijímateľka sociálnej služby

– Čestná stráž prezidenta SR v kategórii dobrovoľníctvo a filantropia.

 S radosťou Vám oznamujem, že všetky tri naše návrhy boli členmi komisie zdravotníctva a sociálnych vecí

vybrané na ocenenie za rok 2015Všetci ocenení dostali voľné vstupenky na vybrané divadelné predstavenie.

 GRATULUJEM.

Edita Kruzslíková

Takýto oznam od našej pani riaditeľky na nás začiatkom januára opäť hľadel z našej nástenky. Aj minulý rok, rok  2015, Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) oceňoval poskytovateľa, prijímateľa, zamestnanca sociálnych služieb (ďalej „SS“) v zariadeniach SS v pôsobnosti BSK a inú fyzickú alebo právnickú osobu (v oblasti dobrovoľníctva a filantropie), ktorí vykonali významný čin/skutok/aktivitu v oblasti SS, vynikajú používaním inovatívnych terapií a metód práce s prijímateľmi SS, významne sa zaslúžili o spoločenský, kultúrny, športový, umelecký rozvoj v oblasti SS alebo sa venujú dobrovoľníckym alebo filantropickým aktivitám v prospech prijímateľov a zariadení SS v pôsobnosti BSK.

V rámci tohto ocenenia naša pani riaditeľka navrhla troch nominantov v troch kategóriách:

1Mgr.  Jana Čajágiová, vedúca Úseku diagnostiky a autizmu – kategória zamestnanec, zamestnankyňa SS 

Práca s malými deťmi, práca s rodinou, včasná intervencia – to je práca, ktorá ju od začiatku baví a napĺňa a neustále sa v nej zdokonaľuje. Je podporovateľom alebo tvorcom písania projektov (Hodina deťom, Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia VW a pod.),  podporuje nové terapie (ABA), je aktívnou členkou RCA tímu (Regionálne centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami), podporuje integráciu a inklúziu malých detí do bežných MŠ a ZŠ, koordinuje rodičovské skupiny rodičov malých detí, ktoré poberajú sociálnu službu v našom zariadení, vymýšľa rôzne motivačné stretnutia pre svojich riadených zamestnancov a mnoho ďalších aktivít, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou jej práce. Je členkou tímu Centra včasnej intervencie v Bratislave, ktoré vzniklo pre rodiny a ich deti s rizikovým vývinom od narodenia do 7 rokov veku. Jej veľkou záľubou je pravidelné odborné vzdelávanie, či už v oblasti autizmu, terapií, včasnej intervencie, manažmentu. Ukončila akreditovaný kurz „Supervízie v pomáhajúcich profesiách“. Bola dlhoročnou členkou ZPMB Bratislava, a v rokoch 1999 – 2001 bola aj predsedníčkou ZPMP v SR…je zástupca riaditeľa DSSpKM a odborný garant DSSpKM…výborná odborníčka, motivátorka, poradkyňa, koordinátorka, je príkladom pracovitosti, zodpovednosti a profesionality. A pri tom všetkom jej nechýba ani prísnosť, ľudskosť, tolerancia a nadhľad. Skrátka, je dôležitým pilierom zariadenia (20 rokov!), vďaka ktorému môžeme poskytovať kvalitné sociálne služby našim prijímateľom a prispievať tak k rozvoju sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.

2Mojmír Cikrai – kategória prijímateľ, prijímateľka SS 

Prijímateľom SS v našom zariadení je od roku 2012. Jeho vzťah k ostatným prijímateľom je veľmi empatický, k zamestnancom je vždy otvorený a priateľský. Veľmi rád pomáha, zvlášť slabším kamarátom. Medzi jeho najobľúbenejšie činnosti patrí šport (víťazstvá na športových hrách, plaveckých pretekoch, súťažiach SHŠO, aktívna účasť turnajov v stolnom tenise, petangových súťaží a lyžiarskych pretekov),  ale i prednes prózy (úspešná účasť na recitačných súťažiach). Stal sa prirodzenom súčasťou nášho zariadenia, čo sa odzrkadľuje  aj v jeho nesmiernej snahe s radosťou reprezentovať nielen seba, ale i nás na mnohých podujatiach.

3aČestná stráž prezidenta SR – kategória dobrovoľníctvo a filantropia 

Vojaci Čestnej stráže prezidenta republiky (ďalej len „vojaci ČSPR“) spolupracujú s naším zariadením na dobrovoľníckej báze už od roku 2002. Patrili medzi našich prvých dobrovoľníkov, ktorí nám až doteraz pomáhajú pri väčších športových akciách (Športové hry, Regionálne plavecké preteky pre ľudí s mentálnym postihnutím), ktoré organizujeme nielen pre klientov nášho zariadenia ale aj pre klientov z iných zariadení BSK. Prvý nápad ohľadom vzájomnej spolupráce  prišiel od dôstojníka pre kultúru ČSPR – kpt. Takáča, ktorý poznal naše zariadenie z rozprávania svojej manželky – lekárky v odbore psychiatria spolupracujúcej s nami. V súčasnosti pokračovateľom a podporovateľom tejto myšlienky je už niekoľko rokov jeho nástupca – plukovník Ing. Miroslav Ištván. Táto naša spolupráca a dobrovoľná pomoc  vojakov ČSPR funguje už 14 rokov a nezávisí od výmeny prezidenta, veliteľa vojenskej kancelárie alebo veliteľa čestnej stráže prezidenta republiky. Táto pomoc je o zmysluplnosti, ľudskosti a veľkom srdci všetkých, ktorí nám pomáhajú.

Nominácia opäť padla do dobrej pôdy, pretože členmi komisie boli vybrané na ocenenie všetky tri nominácie. Všetkým oceneným aj my veľmi gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi.

Text spracovala: A. Polohová, Foto: archív DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --